اسپری فیکس اربن دیکی آل نایتر

استفاده در آخرین مرحله از روتین آرایشی
ماندگاری و تاثیر گذاری 16 ساعته
برنده جایزه بهترین اسپری فیکس
ایجاد پوست صاف و یکنواخت
مناسب استفاده روزانه
مناسب انواع پوست
بدون تست حیوانی
مات کننده آرایش
فرمول وگان