زیرساز ایمپالا مات کاهنده منافذ

1,450,000

افزایش دهنده پوشانندگی کرم پودر و پودرهای آرایشی
مات کننده آرایشی
کاهش دهنده منافذ بازپوست
آبرسان و هیدراته کننده پوست

زیرساز ایمپالا مات کاهنده منافذ

1,450,000