پرایمر رولوشن درخشان کننده و آبرسان گادس گلو

4,550,000

پرایمر رولوشن درخشان کننده و آبرسان گادس گلو
ایجاد جلوه‌ای طبیعی و درخشان روی پوست
ایجاد جلوه‌ای صاف و یکدست روی پوست
کمک به محو شدن خطوط عمیق پوستی
قابل استفاده قبل از آرایش و به تنهایی
ایجاد پوششی مناسب روی پوست
از بین بردن عیب و ایرادات پوستی
ایجاد پایانی شبنمی روی پوست
کمک به افزایش ماندگاری آرایش
جلوگیری از محو شدن آرایش

Revolution-PRO-Goddess-Glow-Serum-Primer-min
پرایمر رولوشن درخشان کننده و آبرسان گادس گلو

4,550,000