ضدعرق سکرت شاور فرش

ضدعرق سکرت شاور فرش
ممانعت از خیس شدن زیربغل و لباس
دوام و ماندگاری به مدت 24 ساعت
ایجاد حس تمیزی و نشاط بیشتر
جلوگیری از ایجاد بوی بد عرق
جلوگیری از تیره شدن پوست
به شکل جامد و سفیدرنگ
بدون ایجاد لکه روی لباس
حفظ اعتماد به نفس
جلوگیری از تعریق