قطره روشن کننده کرم پودر بادی شاپ

قطره روشن کننده کرم پودر بادی شاپ
نیم درجه روشن کردن کرم پودر با یک قطره
بافتی شبیه به کرم پودر نیمه رقیق
تطبیق دادن رنگ کرم پودر با پوست
خنثی کننده رنگ نارنجی و زرد
بدون تأثیر روی بافت کرم پودر
دارای رنگدانه‌های بسیار زیاد
تصحیح کننده رنگ کرم پودر 
روشن‌کننده رنگ کرم پودر
دارای ته رنگ صورتی