پالت سایه دبلیو سون بیت ایت

پالت سایه دبلیو سون بیت ایت
قابل استفاده به همراه پرایمر و بدون آن
شامل سه رنگ مات و نه رنگ براق
حاوی دوازده رنگ پودری متفاوت
دارای رنگدانه های بسیار زیاد
یک پالت تابستانی ایده آل
با رنگدانه های بسیار زیاد
بدون ریزش اطراف چشم
پوشش دهی بسیار زیاد