شامپو کراتینه اسکرین

شامپو کراتینه اسکرین
با خاصیت حجم دهندگی به مو
جلوگیری از ایجاد آسیب به مو
آسان شدن شانه زدن به مو
براق و درخشان کننده موها
ترمیم ریشه و ساقه موها
نفوذ آسان به ساختار مو
تغذیه و تقوت کننده موها
کنترل وزی و فر شدن مو
صاف و نرم کننده موها