خط چشم ماژیکی نیکس اپیک

خط چشم ماژیکی نیکس اپیک
کنترل ضخامت خط چشم با فشار دادن آن
با رنگدانه های بسیار زیاد
نوک نرم و انعطاف پذیر
روان و بدون دشواری
ضد آب