پالت سایه چشم W7 نه رنگ

پالت سایه 9 رنگ W7
با پایان مات و ذره های براق موجود در آن
بدون ریختن و کثیفی اطراف چشم
مناسب برای جابجایی و حل و نقل
حاوی 9 رنگ متفاوت در هر پالت
مناسب برای آرایش روزانه
4 رنگ پالت متفاوت